Нематеріальні активи: облік, приклади, проведення

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Що таке нематеріальні активи? Нематеріальні активи — це ресурси підприємства, що не мають матеріальної форми, але очікується, що вони приноситимуть економічні вигоди протягом більше року. Нематеріальні активи можна придбати, створити власними силами, отримати безоплатно або у процесі обміну на інші активи. Розглянемо облік нематеріальних активів для всіх цих ситуацій

Нематеріальні активи підприємства

Після аналізу НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та його старшого брата — МСБО 38 «Нематеріальні активи», можна виділити такі критерії:

 • нематеріальна форма. Нематеріальний актив не має матеріальної форми, тобто його не можна відчути на дотик. Наприклад, комп’ютерна програма. При цьому активом вважається саме програмний продукт, а не його носій (диск, флешка тощо);
 • економічна вигода. Нематеріальний актив має приносити економічні вигоди підприємству 1 рік та більше;
 • немонетарний характер. Нематеріальний актив є немонетарним, тобто це не гроші та їхні еквіваленти. Не вважаються НМА безготівкові гроші та дебіторська заборгованість, хоча вони теж позбавлені матеріальної форми;
 • ідентифікація активу. Нематеріальний актив має бути ідентифікований. Це означає, що нематеріальний актив може бути відділений, відокремлений від підприємства, наприклад переданий в оренду, проданий тощо. Або виникати внаслідок договірних або інших юридичних прав (п. 12 МСБО 38).

Цей аналіз підкреслює значення правильного управління нематеріальними активами. 

Нематеріальні активи підприємства: що не є ними

Щоб правильно визначити нематеріальні активи підприємства, важливо розуміти, які ресурси не підпадають під цю категорію. Прикладами застосування критерію ідентифікації може бути невизнання нематеріальними активами:

 • гудвілу (іміджу, ділової репутації) підприємства, так як його не можна відокремити й окремо продати;
 • програмних продуктів OEM-версій, коли вони «вшиті» в ноутбук, комп’ютер тощо. Наприклад, операційна система Windows, якщо вона невіддільна від придбаного ноутбука (за придбаною ліцензією його не можна переустановити, використати на іншому ноутбуці, тільки на ноутбуці з конкретним серійним номером). Такі операційні системи обліковуються у складі вартості придбаних основних засобів, наприклад у складі первісної вартості ноутбука. Як окремий актив такі операційні системи не виділяються. Ще одним прикладом OEM-версії програмного забезпечення може бути операційна система MAC OS, яка взагалі окремо не продається й може бути лише частиною вартості комп’ютерів (ноутбуків, десктопів) від компанії Apple;
 • власне розроблених торгових марок. Витрати на їхнє створення неможливо достовірно порахувати, то вони не ідентифікуються;
 • права на оренду приміщення. Такі зміни внесено до п. 5 НП(С)БО 8 наказом Мінфіну від 28.12.2022 № 468 (набрав чинності 07 лютого 2023 року), яким було вилучено згадку про «право на оренду приміщень» у класифікації нематеріальних активів.

Щодо останнього – права на оренду приміщень. Згідно з рішенням Мінфіну, права на оренду приміщень можуть бути визнані як сумнівні нематеріальні активи з погляду дотримання критеріїв нематеріального активу. Наприклад, короткострокова оренда приміщень може суперечити вимогам довгостроковості.

Плату за право на оренду приміщень, яка сплачена наперед, слід класифікувати як витрати майбутніх періодів за послугу оренди, а не як придбання нематеріального активу. Оренда приміщень обліковується згідно з правилами НП(С)БО 14 «Оренда».

Залишається нематеріальним активом загальне право на користування майном, як-от емфітевзис. Наприклад, емфітевзис може бути визнаний як нематеріальний актив у випадках, коли це право надається на довгострокове користування земельною ділянкою виключно для сільськогосподарських потреб.

Нематеріальні активи: приклади

Як приклади нематеріальних активів можна навести:

 • ліцензії на використання комп’ютерних програм та операційних систем типу Windows (якщо це не OEM-версії). Однак, якщо строк користування ліцензією рік і менше – це витрати майбутніх періодів, а не НМА, так як не дотримується критерій довгостроковості;
 • ліцензії на здійснення господарської діяльності, якщо тривалість їхньої більше року;
 • придбані торгові марки (а не створені самостійно, див. вище­ ­– що не є НМА);
 • придбані чи створені на замовлення бази даних;
 • придбані патенти, авторські права тощо;
 • власне розроблені програмні продукти, зокрема створені для підприємства веб-сайти тощо. 

Нематеріальні активи: облік надходжень

Розглянемо порядок облікових записів щодо надходження нематеріальних активів залежно від їхнього джерела. Підприємства можуть створювати нематеріальні активи власними силами, купувати за грошові кошти, одержувати безплатно, в обмін на інші об’єкти або як внесок до статутного капіталу.

Придбання нематеріального активу за кошти в національній валюті на умовах післяплати

Підприємство — платник ПДВ придбало у вітчизняного постачальника на умовах післяплати нематеріальний актив (право власності на базу даних). Договірна вартість бази даних – 750 000 грн, у т. ч. ПДВ – 125000 грн.

Податковий кредит із ПДВ відображають на першу подію — дату оприбуткування нематеріального активу (за умови зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної). Бухгалтерські проведення з обліку придбання нематеріального активу наведено у таблиці нижче.

Нематеріальні активи підприємства: облік надходження

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

оприбутковано об’єкт нематеріальних активів

154

631

625000

2

відображено право на податковий кредит із ПДВ

6442

631

125000

3

нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

125000

4

сплачено вартість отриманого об’єкта нематеріальних активів

631

311

750 000

5

введено в експлуатацію об’єкт нематеріальних активів

125

154

625000

Придбання нематеріального активу за кошти в іноземній валюті на умовах попередньої оплати

Підприємство — платник ПДВ придбало в іноземного постачальника право власності на комп’ютерну програму на умовах попередньої оплати. Договірна вартість програми — 12 000 доларів США.

Курс НБУ долара США до гривні становив на дату:

 • попередньої оплати – 36,00 грн за 1 USD;
 • балансу (після дати попередньої оплати, але до дати оприбуткування) – 36,50 грн за 1 USD;
 • оприбуткування програми – 35,50 грн за 1 USD.

Бухгалтерські проведення з обліку придбання нематеріального активу в іноземній валюті наведено у таблиці нижче.

ОБЛІК ПРИДБАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ЗА ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

здійснено попередню оплату нерезиденту за об’єкт нематеріальних активів (= 36,00 грн × 12 000$)

3712

312

12 000 USD 

432 000,00 UAH

2

оприбутковано об’єкт нематеріальних активів (= 36,00 грн × 12 000$)*

154

632

12 000 USD 

432 000,00 UAH

3

відображений залік заборгованостей

632

3712

12 000 USD 

432 000,00 UAH

4

введено в експлуатацію об’єкт нематеріальних активів

125

154

432 000,00

* використовуємо курс саме на дату попередньої оплати, так як маємо справу з немонетарною статтею

Отримання об’єкта нематеріальних активів в обмін на подібний

Справедлива вартість (СВ) переданого об’єкта нематеріальних активів менша за його залишкову вартість (ЗВ). Підприємство передає права на торговельну марку (ТМ) «Пінта» й отримує натомість права на ТМ «Кванта». СВ марки «Пінта» (вартість згідно договору обміну) становить 1 250 000 грн (без ПДВ, який складає додатково 250 000 грн), первісна вартість — 1 550 000 грн, ЗВ — 1 350 000 грн, нарахована сума зносу – 200 000 грн.

Якщо справедлива вартість переданого нематеріального активу менша за його залишкову, отриманий подібний актив оприбутковують за СВ переданого активу.

Суму перевищення ЗВ переданого об’єкта нематеріальних активів над його СВ відносять до складу фінансових результатів (витрат) звітного періоду (п. 12 НП(С)БО 8).

Бухгалтерські проведення з обліку отримання нематеріального активу в обмін на подібний наведено у таблиці нижче.

ОБЛІК ОТРИМАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ В ОБМІН НА ПОДІБНИЙ

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

оприбутковано ТМ «Кванта» за справедливою (договірною) вартістю

154

631

1 250 000

2

відображено право на податковий кредит із ПДВ (= 1 250 000 × 0,2)

6442

631

250 000

3

нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно із зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

250 000

4

нематеріальний актив – ТМ «Пінта» ­– включено до групи вибуття за ЗВ

286

123

1 350 000

5

списано суму зносу, нарахованого на ТМ «Пінта»

133

123

200 000

4

передано ТМ «Пінта», визнаний дохід при передачі активу за справедливою (договірною) вартістю, збільшеною на суму ПДВ

312

712

1 500 000

5

визнано податкове зобов’язання з ПДВ при передачі активу виходячи з його справедливої (договірної) вартості (= 1 250 000 × 0,2)

712

641/пдв

250 000

6

передано ТМ «Пінта», списано її ЗВ

943

286

1 350 000

8

відображено залік заборгованостей

631

377

1 500 000

10

введено в експлуатацію ТМ «Кванта»

123

154

1 250 000

11

доходи від передачу активу віднесено на фінансовий результат операційної діяльності

712

791

1 250 000

12

собівартість (ЗВ) переданого активу віднесена на фінансовий результат операційної діяльності

791

943

1 350 000

Створення об’єкта нематеріальних активів із залученням підрядної організації

Підприємство створює об’єкт нематеріальних активів — комп’ютерну програму для автоматизації свого виробничого процесу. Для цього воно залучило підрядника — спеціалізоване підприємство.

Вартість робіт підрядника становить 1 800 000 грн, у т. ч. ПДВ — 300 000 грн.

Бухгалтерські проведення з обліку створення нематеріального активу наведено у таблиці нижче.

ОБЛІК СТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ЧЕРЕЗ ПІДРЯДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

перераховано підряднику аванс за виконання робіт зі створення об’єкта нематеріальних активів

371

311

1 800 000

2

відображено право на податковий кредит із ПДВ

6442

6441

300 000

3

нараховано суму податкового кредиту з ПДВ після реєстрації в ЄРПН податкової накладної

641/пдв

6442

300 000

4

вартість робіт включено до складу капітальних інвестицій на створення нематеріального активу

154

631

1 500 000

5

списано податковий кредит із ПДВ

6441

631

300 000

6

відображено залік заборгованостей

631

371

1 800 000

7

введено в експлуатацію об’єкт нематеріальних активів 

125

154

1 500 000

Продаж об’єкта нематеріальних активів за кошти у національній валюті на умовах післяплати

Підприємство – платник ПДВ продає нематеріальний актив – комп’ютерну програму. Залишкова вартість програми — 256 000 грн, накопичена сума амортизації — 154 000 грн. Договірна ціна продажу становить 366 000 грн, у т. ч. ПДВ – 61 000 грн.

Бухгалтерські проведення з обліку внеску продажу нематеріального активу на умовах післяплати наведено у таблиці нижче.

ПРОДАЖ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ НА УМОВАХ ПІСЛЯПЛАТИ

з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

переведено комп’ютерну програму до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

125

256 000

2

списано суму зносу комп’ютерної програми

133

125

154 000

3

відображений дохід від реалізації комп’ютерної програми

377

712

366 000

4

нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/пдв

61 000

5

списано балансову вартість комп’ютерної програми

943

286

256 000

6

отримано плату від покупця

311

377

366 000

7

доходи віднесено на фінансовий результат від операційної діяльності

(= 366000 – 61000 = 305000)

791

712

305 000

8

витрати віднесено на фінансовий результат від операційної діяльності

791

943

256 000

Продаж об’єкта нематеріальних активів за кошти у національній валюті на умовах попередньої оплати

Підприємство продає об’єкт нематеріальних активів – комп’ютерну програму. Залишкова вартість програми — 256 000 грн, накопичена сума амортизації — 154 000 грн. Договірна ціна продажу становить 366 000 грн, у т. ч. ПДВ — 61 000 грн. 

Бухгалтерські проведення з обліку продажу нематеріального активу за попередньою оплатою наведено у таблиці нижче.

ОБЛІК ПРОДАЖУ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПЛАТИ

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

отримано попередню оплату від покупця

311

681

366 000

2

нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/пдв

61 000

3

переведено комп’ютерну програму до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

286

125

256 000

4

списано суму зносу комп’ютерної програми

133

125

154 000

5

відображено дохід від реалізації комп’ютерної програми

377

712

366 000

6

списано суму раніше нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ

712

643

61 000

7

списано балансову вартість комп’ютерної програми

943

286

256 000

8

відображено залік заборгованостей

6811

377

366 000

9

доходи віднесено на фінансовий результат від операційної діяльності (= 366000 – 61000 = 305000)

712

791

305 000

10

витрати віднесено на фінансовий результат від операційної діяльності

791

943

256 000

Ліквідація об’єкта нематеріальних активів за власним рішенням підприємства

Підприємство — платник ПДВ за власним рішенням ліквідує об’єкт нематеріальних активів — торговельну марку. Залишкова вартість марки — 256 000 грн, накопичена сума амортизації — 154 000 грн.

ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ

з/п

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

Сума, грн

1

списано залишкову вартість торговельної марки

976

123

256 000

2

списано суму зносу торговельної марки

133

123

154 000

3

нараховано компенсуюче податкове зобов’язання з ПДВ (= 25600 грн × 0,20), так як частково торгова марка не була використана у господарській діяльності у сумі залишкової вартості

976

6431

51 200

4

зареєстрована податкова накладна на компенсуюче податкове зобов’язання з ПДВ впродовж 20 к. днів після закінчення місяця

6431

641/пдв

51 200

5

інші витрати віднесено до фінансового результату іншої діяльності (= 256000 + 51200 = 307200)

793

976

307 200

Передача об’єкта нематеріальних активів до статутного капіталу іншого підприємства

Підприємство — платник ПДВ передає як внесок до статутного капіталу (СК) нематеріальний актив – комп’ютерну програму. Залишкова вартість програми — 256 000 грн, накопичена сума амортизації — 154 000 грн. Оцінка вкладу — 300 000 грн.

Бухгалтерські проведення з обліку внесення нематеріального активу до статутного капіталу іншого підприємства наведено у таблиці нижче.

ВНЕСОК НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн

1

визнана заборгованість за внеском до статутного капіталу

143

685

300 000

2

передано нематеріальний актив як внесок до статутного капіталу та списана його залишкова вартість

377

125

256 000

3

списано суму зносу комп’ютерної програми

133

125

154 000

4

визнаний дохід на суму різниці між оцінкою вкладу та залишковою вартістю переданого нематеріального активу (=300000 – 256000)

377

746

44000

5

проведена звірка розрахунків по внесках до статутного капіталу

685

377

300 000

6

дохід віднесений на фінансовий результат іншої діяльності

746

793

44000зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді