Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

UA RU
Автор

Онищенко Віктор

бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Звітність — основа для оцінки фінансового стану підприємства, яку може проводити, наприклад, потенційний інвестор. Яку ж інформацію можна почерпнути зі Звіту про фінансові результати? Сьогодні розглянемо, що таке аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Аналіз фінансових результатів: джерело

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – це повна назва звіту за НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності», який є інформаційним джерелом для проведення аналізу. Фінансовий результат – це різниця між доходами та витратами, тобто прибуток або збиток підприємства. У звітності за МСФЗ-форматом даний звіт подається або як один Звіт про сукупний дохід, або як 2 окремих звіти:

  • Звіт про прибутки та збитки (1);
  • Звіт про інший сукупний дохід (2).

Для того, щоб провести якісний аналіз на основі Звіту про фінансові результати треба розуміти його побудову та порядок формування його показників.

✅ ВСІ ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ✅

Аналіз фінансових результатів підприємства: побудова звіту

Звіт про фінансові результати (даліЗвіт) має такі нюанси побудови:

  • є 4 розділи, з яких у більшості підприємств заповнюються лише І і ІІІ;
  • виокремлення в Розділі 1 операційної (основної) діяльності та її результату;
  • наявні дані за два звітних періоди.

Характеристика розділів Звіту та їх цінність для проведення аналізу наведена у таблиці нижче.

ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДІЛІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розділ Звіту про фінансові результати

У чому цінність інформації розділу та деякі нюанси

І. Фінансові результати

Можна бачити окремо операційну (основну) та всю іншу діяльність, зокрема фінансову (відсотки по кредитам). Витрати подані за функціями, на які вони спрямовуються: адміністративні, збутові, фінансові та інші. Це дає можливість виявити, в якому секторі є проблеми.

Дані розділу дають можливість побудувати динаміку виручки під реалізації, інших доходів, витрат та фінансового результату (прибутку/збитку).

Зверхність увагу, що наявність доходу у цьому Звіті ще не означає надходження грошей. За правилами бухгалтерського обліку дохід визнається по факту відвантаження продукції, товарів, надання робіт, послуг без прив’язки до грошей. Наприклад, відвантаження продукції у 2022 р. та отримання оплати по ній у 2023 р. має наслідком визнання доходу (виручки) саме у Звіті за 2022 р. Це ж саме можна сказати про витрати у вигляді собівартості – вона визнається лише в момент реалізації, а не в момент виробництва 

ІІ. Сукупний дохід

Інформація про інший сукупний дохід, тобто зміни власного капіталу підприємства внаслідок операцій та інших подій, які не пов’язані з операціями з учасниками та доходами й витратами розділу І. Наприклад, цінною є інформація про результати дооцінки (уцінки) основних засобів. Дооцінка основних засобів відображається в обліку не як дохід, а як збільшення капіталу у дооцінках (у складі власного капіталу), тому вона не потрапляє до розділу І. Така інформація разом з примітками дає можливість зрозуміти причини зміни вартості основних засобів

ІІІ. Елементи операційних витрат

Перша особливість – розкривається інформація про витрати операційної діяльності, але в іншій класифікації, ніж в розділі І – за характером (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, витрати на єдиний соціальний внесок, амортизація, інші операційні витрати).

Друга особливість – сума витрат операційної діяльності по розділу І та розділу ІІІ співпадає тільки для торговельних підприємств та інших, які не мають виробництва та не використовують рахунок 23 «Виробництво». Чому? Наприклад, якщо списується сировина у виробництво, то це є матеріальні затрати по розділу ІІІ, але це не витрати для розділу І. Вони стануть витратами тільки тоді, коли продукція буде вироблена та реалізована (буде отриманий дохід від реалізації).

Третя особливість – у даному розділі не відображаються собівартість реалізованих товарів та витрати від курсових різниць.

Для аналізу цей розділ цінний тим, що можна побачити структуру операційних витрат підприємства, яку частку займають матеріальні затрати, яку частку займають витрати на оплату праці тощо

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Міститься інформація про прибутковість однієї акції. Даний розділ заповнюється тільки для акціонерних товариств. В нашій країні, де дивіденди виплачуються далеко на завжди, особливої ролі не грає. В західній практиці прибуток на одну акцію – це дуже важливий показник при аналізі інвестиційної привабливості підприємства. Для аналізу при цьому використовується не тільки прибуток за даними бухгалтерського обліку, але й «віртуальний» прибуток внаслідок росту капіталізації (котирувань акцій) підприємства на фондовому ринку 

В цілому визнання доходів і витрат у Звіті будується на вимогах НП(С)БО 15 «Дохід» та НП(С)БО 16 «Витрати». В останньому можна побачити склад кожної складової витрат: адміністративних, витрат на збут та інших, але заглянути до приміток чи рахунків бухгалтерського обліку є незайвим.

Український варіант звіту про фінансові результати в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам МСФЗ, тому підходи до аналізу їх однакові.

Формування основних показників

До основних показників Звіту можна віднести такі, які наведено у таблиці нижче.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Показник

Як визначається

чистий дохід (виручка)

виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг без ПДВ, а також без акцизного збору, знижок, повернень продукції, товарів, якщо вони мали місце

валовий прибуток (збиток)

чистий дохід – собівартість реалізації

фінансовий результат від операційної діяльності

валовий прибуток + інші операційні доходи – адміністративні витрати – витрати на збут – інші операційні витрати

фінансовий результат до оподаткування

фінансовий результат від операційної діяльності + фінансові доходи + доходи від участі в капіталі + інші доходи – фінансові витрати – втрати від участі в капіталі – інші витрати

чистий прибуток (збиток)

усі доходи – усі витрати
або
фінансовий результат до оподаткування – витрати з податку на прибуток

Тепер коли з’ясовано зі змістом розділів і показників Звіту перейдемо до того, як же це все проаналізувати.

Аналіз динаміки фінансових результатів у цілому

Загальний аналіз динаміки та структури фінансових результатів за декілька років дає можливість зрозуміти:

  • тенденції розвитку підприємства (зростання, спад);
  • загальну наявність прибутку (збитку) та внаслідок якої діяльності це сталося (операційної чи іншої).

У таблиці нижче представлений приклад такого аналізу.

ПРИКЛАД ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ДИНАМІЦІ

Показник

2020

2021

2022

Абсолютне відхилення, тис. грн

Темп росту, %

2021/2020

2022/2021

2021/2020

2022/2021

чистий дохід (виручка)

126831,0

143425,0

142740,0

16594

-685*

113,1

99,5**

валовий прибуток

33304,0

23951,0

29046,0

-9353

5095

71,9

121,3

фінансовий результат від операційної діяльності

8751,0

1701,0

-976,0

-7050

-2677

19,4

-57,4

чистий прибуток

3568,0

-4888,0

-5618,0

-8456

-730

-137,0

114,9

* абсолютне відхилення = 142740 – 143425 = -685 тис. грн;

** темп росту = 142740×100%/143425 = 99,5%

Як бачимо, дане підприємство у 2021 р. мало загальний збиток, але він є наслідком не операційної діяльності, а іншої. Потім більш детальний аналіз складу доходів і витрат по неопераційній діяльності та приміток до фінансової звітності дає змогу встановити, що це наслідок втрат від участі в капіталі (підприємство має інвестицію в асоційоване підприємство).

Увага: цінність звіту про фінансові результати для аналізу зростає при наявності приміток, вони дають змогу зрозуміти ситуацію глибше.

У 2022 р. збитковою уже є й операційна діяльність, що уже говорить про розвиток проблем підприємства. Причини такого стану знову ж можна знайти при аналізі структури витрат операційної діяльності та приміток: у 2022 р. підприємство мало збільшення витрат від курсових різниць, які «ховаються» в інших операційних витратах, які зросли на 550,93%, тобто більше ніж у 5 разів (див. таблицю нижче).

ДИНАМІКА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Показник

2020

2021

2022

Абсолютне відхилення, тис. грн

Темп росту, %

2021/ 2020

2022/2021

2021/2020

2022/2021

інші операційні витрати

4616,0

1773,0

9768,0

-2843

7995,0

38,4

550,93

Уже такий аналіз дозволяє встановити проблемні місця діяльності підприємства та чи вони пов’язані з основним видом діяльності, що є досить суттєвим для інвестора та керівництва (власників). Продемонструвати динаміку більш наочно дають можливість діаграми, які можна побудувати в тому ж Excel.

Як бачимо, однієї лише інформації про прибутки (збитки) підприємства недостатньо, а тому для встановлення повноти ситуації використовуються:

  • аналіз доходів і витрат окремо від операційної діяльності та неопераційної діяльності;
  • знання про структуру конкретної групи доходів чи витрат, які можна почерпнути зокрема з приміток до фінансової звітності. Якщо примітки відсутні – то тільки з даних по рахунках бухгалтерського обліку.

Розрахунок та аналіз показників рентабельності

Аналіз динаміки та структури фінансових результатів не дає можливості наочно побачити ефективність діяльності підприємства. Ефективність – це відношення отриманого результату (прибутку) до понесених витрат або загального обсягу діяльності. У фінансово-економічному аналізі існує для цього загальновживаний термін – рентабельність. На основі Звіту можна порахувати декілька показників рентабельності – див. таблицю нижче.

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Показник

Формула розрахунку

Що значить

1

 рентабельність за валовим прибутком (або валова рентабельність)

валовий прибуток (ряд. 2090 ф. № 2)×100%/ чистий дохід (ряд. 2000 ф.№ 2)

вага націнки у виручці від реалізації 

2

рентабельність продукції

валовий прибуток (ряд. 2090 ф. № 2) ×100%/ (собівартість реалізації (ряд. 2050 ф. № 2) + адміністративні витрати (ряд. 2130 ф. № 2) + витрати на збут (ряд. 2150)) (ряд. 2000 ф. № 2)

ефективність виробництва та реалізації продукції підприємства

3

рентабельність за операційним прибутком (або операційна рентабельність)

операційний прибуток (ряд. 2190 ф. № 2) ×100%/ чистий дохід (ряд. 2000 ф. № 2)

ефективність операційної діяльності підприємства

4

рентабельність за чистим прибутком (або чиста рентабельність)

чистий прибуток (ряд. 2350 ф. № 2) ×100%/ чистий дохід (ряд. 2000 ф.№ 2)

 ефективність усієї діяльності підприємства в цілому

Якщо підприємство має збиток, то говорять не про рентабельність, а про збитковість. Приклад такого аналізу наведений у таблиці нижче.

ДИНАМІКА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Показники

2020

2021

2022

Зміна

2021/2020

2022/2021

1

валова рентабельність, %

26,26

16,70

20,35

-9,56

3,65

2

рентабельність продукції, %

33,65

19,09

23,81

-14,56

4,72

3

операційна рентабельність, %

6,90

1,19

-0,68

-5,71

-1,87

4

чиста рентабельність, %

2,81

-3,41

-3,94

-6,22

-0,53

За результатами розрахунку показників рентабельності бачимо, що збитковість даного підприємства не пов’язана з виробництвом продукції, так як рентабельність продукції достатня для покриття собівартості, адміністративних та збутових витрат та за останній рік збільшилася на 3,65% пункти. Уже знаємо, що проблеми знаходяться в іншій операційній діяльності. У цілому ефективність діяльності за 3 роки знизалася.

Отже, якісний аналіз фінансових результатів підприємства повинен включати всі складові: аналіз динаміки, структури та рентабельності. Все це можна зробити за різними видами діяльності. Вважливим є вивчення приміток. зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2