Звіт про фінансові результати

UA RU
Автор
бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
У комплекті фінансової звітності Звіт про фінансові результати можна назвати найважливішим. Він відображає результати діяльності підприємства впродовж звітного періоду у вигляді прибутку чи збитку, а один з його показників – фінансовий результат до оподаткування – наразі є базою для нарахування податку на прибуток. Заповнення звіту про фінансові результати – тема даної консультації

Звіт про фінансові результати підприємства

Повна назва звіту – Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Він містить інформацію про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. У звітності за МСФЗ у «чистому вигляді» носить назву звіт про сукупні доходи – як один звіт, або ж подається як звіт про прибутки та збитки (1) + звіт про інший сукупний дохід (2) – як два окремих звіти.

Звіт про фінансові результати містить елементи, які наведено у таблиці нижче.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ РІЗНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Елементи звіту про фінансові результати

Деякі нюанси розкриття

Розділ

доходи та витрати підприємства від операційної діяльності, фінансовий результат операційної діяльності (прибуток/збиток)

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Ключовими показниками є:

 • чистий дохід = виручка – ПДВ, акцизний збір, знижки, вартість повернутих товарів, доходи, що належать комітентам;
 • валовий прибуток = чистий дохід – собівартість.

До складу чистого доходу включаються також доходи від здавання в оренду інвестиційної нерухомості. У разі здавання основних засобів, які не обліковуються як інвестиційна нерухомість, такі доходи входять до складу інших операційних доходів. Також до цього блоку потрапляють доходи (витрати) від курсових різниць, зокрема за поточними рахунками та пов’язані з операційною діяльністю.

Також тут відображається продаж основних засобів, які були попередньо переведені до груп вибуття – через інші операційні доходи, інші операційні витрати

І

інші доходи та витрати, у т.ч. фінансові, фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)

сюди відноситься інвестиційна та фінансова діяльність підприємства: 

 • дивіденди, відсотки за кредитами та іншими доходами, які отримані від фінансових інвестицій;
 • доходи (витрати) за методом участі в капіталі;
 • доходи (витрати) від реалізації фінансових інвестицій;
 • доходи (витрати) від неопераційних курсових різниць

витрати (доходи) з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток наводять з податкової декларації з урахуванням НП(С)БО 17 «Податок на прибуток», тобто обліку відстрочених податкових активів і зобов’язань. Малі та мікропідприємства на застосовують цей стандарт, том можуть одразу наводити суму податку з декларації.

Дохід з податку на прибуток можливий при списанні відстрочених податкових зобов’язань за НП(С)БО 17.

Щодо платників єдиного податку, то вони залишають даний рядок порожнім. Єдиний податок відображається у складі адміністративних витрат у блоці операційної діяльності загального Звіту про фінансові результати (п. 18 НП(С)БО 16 «Витрати») або у складі рядка «Інші витрати», якщо користуються звітом згідно НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»

чистий прибуток (збиток)

це арифметична різниця між усіма доходами та витратами підприємства за всіма видами діяльності

сукупний дохід

наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді

ІІ

елементи операційних витрат

тут наводиться класифікація затрат підприємства за економічними елементами за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто продукції, яку підприємство спожило саме у себе.

Собівартість реалізованих товарів, продукції, інших запасів у цьому розділі не наводиться.

Сума за даним розділом не обов’язково має співпадати з чимось з розділом І. Наприклад, списання сировини у виробництво є матеріальними затратами у розділі ІІ, але ніяк не відображається у розділі І, так як не є витратами з точки зору НП(С)БО 16.

Також інші операційні витрати з розділу І та інші операційні витрати з розділу ІІ – це різні за своєю суттю показники. У розділі ІІ зокрема не відображаються втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, суми фінансових санкцій тощо. До інших операційних витрат розділу ІІ включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств.

Ведення 8-го класу рахунків, який необов’язковий, може полегшити заповнення даного розділу

ІІІ

показники прибутковості акцій

заповнюють тільки акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій

ІV

Сукупний дохід у Звіті про фінансові результати

Цей термін – «сукупний дохід» – покладено в назву даного фінансового звіту. Він порівняно новий (з 2013 р.), тому розглянемо, що ж це таке і для чого він потрібний у даному звіті.

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі впродовж звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками).

Таким чином, фінансовий результат підприємства та сукупний дохід – це не одне й те саме. По-суті, маємо таке співвідношення:

Сукупний дохід
(форма № 2)

=

Чистий прибуток (збиток)
(розділ І форми № 2)

+

Інший сукупний дохід (розділ ІІ форми № 2)

Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства, а саме:

 • дооцінка (уцінка) необоротних активів, у т.ч. основних засобів;
 • дооцінка (уцінка) фінансових інструментів;
 • накопичені курсові різниці, що відображаються у складі власного капіталу;
 • частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств.

Для чого це потрібно? Введення показника сукупного доходу у Звіт про фінансові результати – це адаптація національної звітності до вимог МСБО 1 та Концептуальної основи фінансової звітності, де «дохід» трактується досить широко як збільшення власного капіталу (за виключенням операцій з засновниками (власниками)):

Зміна власного капіталу
(форма № 1)

=

Чистий прибуток (збиток)

+

Інший сукупний дохід

+

Зміни внаслідок операцій з власниками та виправленням помилок
(форма № 3)

Сукупний дохід
(форма № 2)

Таким чином, сукупний дохід є показником, який логічно пов’язує Звіт про фінансовий стан (Баланс) та Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід), а також Звіт про власний капітал.

Форма звіту про фінансові результати 2024

Суб’єкти господарювання застосовують форми (формати) звіту про фінансові результати, які наведені у таблиці нижче.

РІЗНІ ФОРМИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Назва та призначення форми звіту

Нормативний документ, яким затверджена форма звіту

Хто застосовує

Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) (форма № 2) бланк

НП(С)БО 1
(Додаток 1)

середні та великі підприємства*
(різних галузей, у т.ч. страхові компанії)

Консолідований звіт про фінансові результати (про сукупний дохід) (форма № 2-К)

НП(С)БО 1
(Додаток 2)

материнське підприємство, що має контрольовані підприємства, тобто підприємства, які зобов’язані складати консолідовану фінансову звітність за НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність»

у складі спрощеної фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва:

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2-м)

НП(С)БО 25
(Додаток 1)

малі підприємства*, що не ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства

у складі спрощеної фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва:

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2-мс)

НП(С)БО 25
(Додаток 2)

 • мікропідприємства*;
 • непідприємницькі товариства

Звіт про сукупний дохід у форматі МСФЗ. Або 2 окремих звіти

МСБО 1

Підприємства, які подать фінансову звітність інвесторам за МСФЗ або виходять на міжнародні ринки капіталу. Складається й подається у держоргани на основі таксономії, затвердженої форми звіту немає

* у класифікації підприємств за розміром згідно з частиною 2 статті 2 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (даліЗакон про бухоблік) має виконуватися принаймні 2 з таких критеріїв (сукупна балансова вартість активів/чистий дохід/середня чисельність працівників):

 • велике підприємство – понад 20 млн євро/ більше 40 млн євро/ понад 250 осіб;
 • середнє підприємство – до 20 млн євро/до 40 млн. євро /до 250 осіб;
 • мале підприємство – до 4 млн євро / до 8 млн євро /до 50 осіб; 
 • мікропідприємство – до 350 тис. євро/до 700 тис. євро/до 10 осіб

Звіт про фінансові результати: алгоритм заповнення

Складається звіт про фінансові результати уже після складання балансу теж на основі попередньо складеного оборотно-сальдового балансу підприємства (для звіту про фінансові результати можна достатньо й просто оборотної відомості), але з увагою на обороти за рахунками класів 7 і 9 (також класу 8, якщо такий застосовується).

Для можливості відображення витрат зі сплати податків перш ніж заповнювати форму Звіту про фінансові результати треба відповідні податкові декларації (з податку на прибуток, з єдиного податку – в залежності від системи оподаткування).

При складанні Звіту про фінансові результати, окрім НП(С)БО 1 та НП(С)БО 25, слід використовувати:

Зверніть увагу на загальні правила складання та подання фінансової звітності, а саме:

 • використання «дужок» – «()». Показники про витрати й збитки, вирахування з доходу у розділах І, ІІІ, IV слід наводити в круглих дужках (п. 5 р. ІІ НП(С)БО 1, п. 4 р. ІІ НП(С)БО 25). Запис у дужках означає знак «–»;
 • звіт у цілому заповнюється з округленням у тис. грн. При цьому округлення здійснюється до цілих. Виняток– розділ IV форми № 2, який заповнюють акціонерні товариства, – у грн з копійками. Також виняток – це форми № 2 та № 2-мс для спрощенців – у них округлення у грн з копійками, але з одним десятковим знаком;
 • звіт охоплює результати діяльності всього підприємства в цілому, включаючи його підрозділи, філіали. Якщо підприємство здійснює спільну діяльність, то до звіту ще й входять результати такої спільної діяльності, які включаються на пропорційній основі відповідно до пункту 3.1 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, які затверджені наказом Мінфіну від 30.12.2011 № 1873.

Взаємозв’язок рахунків бухгалтерського обліку та Звіту про фінансові результати наведено у таблиці нижче.

АЛГОРИТМ ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття звіту про фінансові результати

Код рядка

Джерела інформації

Розділ І «Фінансові результати»

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

обороти за Дт субрахунків 701, 702, 703 із Кт 791 за мінусом оборотів за Дт субрахунку 704

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

обороти за Дт 901, 902, 903

Валовий:

- прибуток

2090

позитивне значення: ряд. 2000 + ряд. 2010 – ряд. 2050 – ряд. 2070

- збиток

2095

від’ємне значення (див. ряд. 2090)

інші операційні доходи

2120

обороти за Дт рахунка 71 із Кт 791

у т.ч. додатково вписувані рядки* (які виділяють окрему інформацію з ряд. 2120 (п. 3.10 Методрекомендацій № 433; до суми у ряд. 2190 (2195) додатково вписувані ряд. 2121-2123 не входять, так як до суми береться лише загальне значення за ряд. 2120, див. формулу розрахунку суми у п. 52, п. 53 Методрекомендацій № 476):

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

обороти за Дт 35, 100, 161, 163, 165, 211, 212 із Кт 710

(це зокрема доходи підприємств, які торгують цінними паперами, від зміни вартості фінансових інструментів, оцінених за справедливою вартістю)

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

обороти за Дт 23 із Кт 710

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

обороти за Кт 481 із Дт 718 (тут наводиться дохід, який отриманий підприємством у результаті вивільнення коштів через отримання пільг із податку на прибуток згідно, п. 142.2 розд. III, п. 41, 56, 57 підрозд. 4 Перехідних положень ПК)

 

 

 

адміністративні витрати

2130

обороти за Кт рахунка 92 із Дт 791

витрати на збут

2150

обороти за Кт рахунка 93 із Дт 791

інші операційні витрати

2180

обороти за Кт рахунка 94 з Дт 791

у т.ч. додатково вписувані рядки* (які виділяють окрему інформацію з ряд. 2180 (п. 3.13 Методрекомендацій № 433; до суми у ряд. 2190 (2195) додатково вписувані ряд. 2181-2182 не входять, так як до суми береться лише загальне значення за ряд. 2180, див. формулу розрахунку суми у п. 52, п. 53 Методрекомендацій № 476):

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

оборот за Дт 940 із Кт 35, 100, 161, 163, 165, 211, 212 (це зокрема втрати підприємств, які торгують цінними паперами, від зміни вартості фінансових інструментів, оцінених за справедливою вартістю)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

оборот за Дт 940 із Кт 23

 

 

 

фінансові результати від операційної діяльності:

– прибуток

2190

позитивне значення: ряд. 2090 (ряд. 2095) + (–) 2105 +/– 2110 + ряд. 2120 – ряд. 2130 – ряд. 2150 – ряд. 2180

– збиток

2195

від’ємне значення (див. ряд. 2190)

інші фінансові доходи

2220

обороти за Дт рахунка 73 із Кт субрахунку 792

інші доходи

2240

обороти за Дт рахунка 74 Кт субрахунку 793

у т.ч. додатково вписуваний рядок* (у нього виділяють окрему інформацію з ряд. 2240 (п. 3.17 Методрекомендацій № 433; до суми у ряд. 2290 (2295) додатково вписуваний ряд. 2241 не входить, так як до суми береться лише загальне значення за ряд. 2240, див. формулу розрахунку суми у п. 55, п. 56 Методрекомендацій № 476):

Дохід від благодійної допомоги

2241

обороти за Дт 69, 483 із Кт 745
(дохід від отриманої благодійної допомоги у вигляді коштів (товарів, робіт, послуг), що звільнена від ПДВ за пп. 197.1.15 ПК і визнається в порядку, який установлений НП(С)БО 15)

 

 

 

фінансові витрати

2250

обороти за Дт субрахунку 792 з Кт рахунка 95

інші витрати

2270

обороти за Дт субрахунку 793 з Кт рахунка 97

Додатково вписуваний самостійний рядок* (інформація за ним не включається до ряд. 2270 (п. 3.21 Методрекомендації № 433) та подається самостійно – тоді ці рядки рахуються як самостійні при розрахунку суми у ряд. 2290 (2295), див. формулу розрахунку суми у п. 55, п. 56 Методрекомендацій № 476):

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Заповнюється підприємствами, які зобов’язані на підставі ст. 14 Закону про бухоблік оприлюднювати свою фінансову звітність. У даному рядку відображається сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, яка розраховується згідно п. 12 і 13 НП(С)БО 22 «Вплив інфляції» (якщо збиток, то він наводиться в дужках). Інформація із цієї статті бере участь у розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування. Однак одна з умов кумулятивний приріст інфляції за останні 3 роки, у т.ч. звітний, має досягти не менше 100% (п. 4 НП(С)БО 22)

 

 

 

фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

– прибуток

2290

позитивне значення: ряд. 2190 (ряд. 2195) + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 – ряд. 2250 – ряд. 2255 – ряд. 2270 +/– ряд. 2275

– збиток

2295

від’ємне значення (див. ряд. 2290)

витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

обороти Дт 791 із Кт 98 (витрати) / Дт 98 із Кт 791 (доходи)

прибуток (збиток) від припиненої діяльності до оподаткування

2305

вибірка із кредитових або дебетових оборотів рахунка 79, яка відображає фінансовий результат від припиненої діяльності

чистий фінансовий результат:

– прибуток

2350

позитивне значення: ряд. 2290 (ряд. 2295) +/– ряд. 2300 + /– ряд. 2305

– збиток

2355

від’ємне значення (див. ряд. 2350)

Розділ ІІ «Сукупний дохід»

дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

оборот Кт 411, 412, 414 мінус обороти Дт 411, 412, 414

дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2410

оборот за Кт 413 або оборот за Дт 413

накопичені курсові різниці

2410

обороти за Кт 423 мінус оборот за Дт 423

частка іншого сукупного доходу асоційований та спільних підприємств

2415

обороти за Кт 42 мінус обороти за Дт 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств)

інший сукупний дохід

2445

обороти за Кт 424, 425 мінус оборот за Дт 424, 425

інший сукупний дохід до оподаткування

2450

ряд. 2400 + ряд. 2405 + ряд. 2410 + ряд. 2415 + ряд. 2445

податок на прибуток пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

відображається сума податку на прибуток, яка пов’язана з іншим сукупним доходом, яку слід визначити розрахунковим шляхом

інший сукупний дохід

2460

ряд. 2450 +/– ряд. 2455

сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355, 2460)

2465

ряд 2350 (ряд. 2355) + ряд. 2460

Розділ ІІІ «Елементи операційних витрат»
(загальні правила для даного розділу, п. 3.37 Методрекомендацій № 433:

 • такі витрати можуть бути на виробництво, загальновиробничі, адміністративні, збутові та інші потреби підприємства**;
 • всі такі витрати відображаються за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством

матеріальні затрати

2500

Обороти за Дт 23, 91-94 із Кт 20 (крім 205), Кт 20,21, 22, 27.
Тут відображаються зокрема затрати (п. 22 НП(С)БО 16):

 • матеріалів сировини, будівельних матеріалів;
 • палива та енергії;
 • купівельних напівфабрикатів;
 • запасних частин;
 • інших виробничих запасів.

Однак є винятки (затрати, які не входять до даного рядка, п. 3.37 Методрекомендацій № 433, п. 22 НП(С)БО 16):

 • собівартість реалізованих товарів і запасів;
 • продукти власного споживання;
 • вартість поворотних відходів власного виробництва

витрати на оплату праці

2505

Обороти за Дт 23, 91-94 із Кт 661, 663, 471.
Тут відображається нарахування:

 • зарплати за всіма працівниками за період;
 • тих лікарняних, які є витратами підприємства;
 • матеріальної допомоги;
 • оплати відпусток та забезпечення (резерву) оплати відпусток

відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти за Дт 23, 91-94 із Кт 651, 471.
Відображаються суми нарахованого ЄСВ за період, у т.ч.:

 • на зарплату;
 • при створені забезпечення (резерву) відпусток у частині покриття ЄСВ;
 • за лікарняними

амортизація

2515

Обороти за Дт 23, 91-94 із Кт 13.
Відображаються суми нарахованої амортизації (зносу за період) за всіма:

 • основними засобами;
 • малоцінними необоротними матеріальними активами;
 • нематеріальними активами;
 • біологічними активами;
 • іншими необоротними активами

інші операційні витрати

2520

Обороти за Дт 23, 91-94 із Кт 30, 31, 33-39, 47, 63, 68.
Відображається сума інших витрат, зокрема:

 • послуги сторонніх організацій;
 • витрати на відрядження;
 • витрати на послуги звʼязку,
 • розрахунково-касове обслуговування;
 • податки, збори (обов’язкові платежів), крім податку на прибуток (наприклад, єдиний податок, екологічний податок);
 • втрати від курсових різниць;
 • втрати від знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів;
 • суми фінансових санкцій тощо

РАЗОМ

2550

сума рядків 2500­-2520

Розділ IV «Розрахунок прибутковості акцій»

середньорічна кількість простих акцій

2600

Здійснюється згідно з п. 5 НП(С)БО 24 «Прибуток на акцію»

 • (кількість акцій в обігу × кількість днів, впродовж яких акція знаходилася в обігу) / кількість днів у звітному періоді.

Приклад є в Додатку 1 до НП(С)БО 24 «Прибуток на акцію»

скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Розраховується за формулою:

 • середньорічна кількість простих акцій (ряд. 2600) + середньорічна кількість акцій, які надійдуть в обігу у разі конвертації розбавляючих простих акцій

чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Розраховується за формулою:

 • (сума чистого прибутку (збитку) (ряд. 2350 або 2355) – сума дивідендів на привілейовані акції)) /середньорічна кількість простих акцій в обігу

скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Розраховується за формулою:

 • сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) / відкоригована середньорічна кількість простих акцій в обігу (ряд. 2605).

Сума відкоригованого чистого прибутку (збитку) знаходиться так:

 • Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або 2355) – Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати процентів і податків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій +/–Інші доходи (витрати), що виникають у разі конвертації простих акцій

дивіденди на одну просту акцію

2650

сума оголошених дивідендів / кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди

* курсивом виділені додатково вписувані рядки, яких можна вводити до Звіту про фінансові результати, якщо їхнє значення становить (пп. 2.20.3 Методрекомендацій № 635):

 • 25% фінансового результати від операційної діяльності у ряд. 2000;
 • або 5% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) у ряд. 2190.

Значення таких рядків здебільшого входять до складу інших (виняток – ряд. 2275, який є самостійним при розрахунку сум);

** при визначенні складу витрат за елементами можна керуватися вимогами до Класу 8 з Інструкції до Плану рахунків, навіть якщо підприємство не веде Клас 8

Про обов’язкові додатково вписувані рядки до Звіту про фінансові результати для страховиків

Вищенаведений перелік рядків Звіту про фінансові результати, який також можна бачити у стандартній формі цього звіту з НП(С)БО 1, може бути розширений. Перелік таких додаткових рядків, які можна ввести до Звіту за умови істотності їхніх сум можна знайти у Додатку 3 до НП(С)БО 1. У даному додатку є додаткові статті страховиків. Вони для страховиків обов’язкові та беруть участь у підрахунку загальних результатів. Це зокрема рядки:

 • 2010 – Чисті зароблені страхові премії;
 • 2011 – Премії підписані, валова сума;
 • 2013 – Зміна резерву незароблених премій, валова сума.


зміст


Вебінар для бухгалтера

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді