Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів

UA RU
Автор
головний редактор системи «Експертус Головбух»
Редакція системи «Експертус Головбух» згрупувала бланки та зразки документів, необхідні для оформлення всіх етапів проведення інвентаризації, фіксації її результатів для всіх видів підприємств, у т. ч. для сільськогосподарських

Загальні принципи проведення інвентаризації, а також правила документального оформлення її результатів регламентує Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (даліПоложення № 879). Ним мають керуватися всі юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форм власності. Тож розкладемо по поличках основні форми документів для обліку результатів інвентаризації та порядок їх застосування.

 

image70

⚡️ СКАЧАТИ ПАМ'ЯТКУ ⚡️

 

Форми документів для обліку результатів інвентаризації

 

На підприємствах, організаціях різних сфер діяльності

Найменування форми

Порядок застосування

Підстава

 Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис необоротних активів

Потрібен для оформлення даних інвентаризації необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів1, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій).

Складає в одному примірнику комісія окремо за кожним місцезнаходженням цінностей і посадової особи, відповідальної за збереження необоротних активів.

У разі виявлення об’єктів, які не відобразили в акті, а також об’єктів, за якими відсутні дані, що характеризують їх, комісія має включити відсутні відомості до інвентаризаційного опису.

Після оформлення у встановленому порядку опис передають до бухгалтерії для складання звіряльної відомості

Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 № 572 (даліНаказ № 572)2

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис запасів

Застосовують для інвентаризації запасів (сировини, матеріалів, готової продукції, МШП тощо).

Інвентаризаційний опис складає в одному примірнику комісія на підставі перерахунку, зважування, перемірювання цінностей окремо за кожним місцезнаходженням і матеріально відповідальною особою чи групою осіб, на зберіганні яких знаходяться цінності.

На виявлені під час інвентаризації непридатні або зіпсовані запаси (матеріали, готові вироби тощо) складають відповідні акти довільної форми.

Після оформлення у встановленому порядку опис передають до бухгалтерії для складання звіряльної відомості

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання

Використовують для інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання. Опис складає в одному примірнику інвентаризаційна комісія. Його підписують члени комісії та матеріально відповідальна особа (у разі прийняття цінностей на зберігання), передають до бухгалтерії.

Під час інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, записи в опис робить інвентаризаційна комісія на підставі перевірки і перерахунку цінностей у натурі.

Товари та матеріали, що зберігаються на складах інших підприємств, заносять до опису на підставі документів, що підтверджують здачу цих цінностей на відповідальне зберігання

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт про результати інвентаризації грошових коштів

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис безготівкових коштів

Потрібен для інвентаризації обсягу грошових коштів на розрахункових, поточних, валютних, реєстраційних та інших рахунках шляхом звірки залишків сум із даними бухгалтерського обліку.

Акт складають у двох примірниках. Його підписують інвентаризаційна комісія та матеріально відповідальна особа. Один примірник акта передають до бухгалтерії підприємства, другий залишається у матеріально відповідальної особи.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, і бухгалтерії)

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт про результати інвентаризації наявних коштів

Застосовують для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності коштів (готівки, цінних паперів тощо), що зберігаються в касі підприємства. При цьому інвентаризацію каси на підприємстві проводять відповідно до Положення № 148.

В акті інвентаризації наявності готівки вказують фактичний залишок та залишок за даними обліку і визначають результат інвентаризації.

Фактичну наявність перевіряють шляхом повного покупюрного перерахунку всіх готівкових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті). Залишок готівки в касі звіряють з даними, що наведені в касовій книзі

Додаток 7 до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності

Використовують для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності грошових документів і бланків документів суворої звітності і виявлення кількісних розбіжностей їх з обліковими даними.

Опис складають в двох примірниках. Підписують його інвентаризаційна комісія та матеріально відповідальна особа. Один примірник опису передають до бухгалтерії підприємства (організації), другий залишається у матеріально відповідальної особи, яка приймає цінності або бланки документів суворої звітності на відповідальне зберігання.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб опис складають у трьох примірниках для:

  • матеріально відповідальної особи, яка здала цінності;
  • матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності;
  • бухгалтерії

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами та Довідка до акта про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув

Складають для оформлення результатів інвентаризації розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованостями (доходами і витратами майбутніх періодів).3

Акт складає в одному примірнику інвентаризаційна комісія на підставі виявлення за документами залишків сум, що обліковуються на відповідних рахунках. Потім його підписує і передає до бухгалтерії

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів

Застосовують для відображення результатів інвентаризації необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій), за якими виявили відхилення від облікових даних. Тобто до відомості включають виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.

Звіряльну відомість складає в одному примірнику бухгалтер підприємства і зберігає її в бухгалтерії

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів

Оформлюють для відображення результатів інвентаризації запасів (сировини, матеріалів, готової продукції, МШП тощо), за якими виявили відхилення від облікових даних.

До відомостей включають виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.

Звіряльну відомість складає в одному примірнику бухгалтер підприємства і зберігає її в бухгалтерії

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій

Застосовують для інвентаризації довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій у частки (паї) в статутних капіталах підприємств.

При цьому інвентаризацію проводять шляхом звірки установчих документів із даними бухгалтерського обліку такого підприємства. У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку комісія з’ясовує обставини їх виникнення та наводить пояснення причин, унаслідок яких вони виникли

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання

Використовують для контролю за наявністю та станом дебіторської та кредиторської заборгованостей, строками їх виникнення, перебігом строку позовної давності та виявленням заборгованості, строк позовної давності якої закінчився і яку планують списати

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків

Цим актом оформлюють інвентаризацію розрахунків із відшкодування завданих збитків, тобто розрахунків за заподіяними підприємству збитками у вигляді нестач і крадіжок грошових коштів, матеріальних цінностей, втрат від псування матеріальних цінностей, а також сум, що згідно з чинним законодавством України підлягають утриманню з посадових осіб, винних у порушенні витрачання коштів на службові відрядження, та інші призначені до утримання суми.

Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків установи ведуть за кожною винною особою із зазначенням ПІБ, займаної посади, дати виникнення нестачі та її суми

Наказ № 572

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (форма № М-21)

Складають для зняття натуральних залишків товарно-матеріальних цінностей за кожним окремим складом, дільницею, об’єктом, які знаходяться у матеріально відповідальних осіб.

В описі зазначають: найменування матеріалів, їх номенклатурні номери, тип, сорт, розмір та інші ознаки відмінності. У кінці інвентаризаційного опису підписуються усі члени комісії та матеріально відповідальні особи

Наказ Мінстату «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996 № 193

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-4)

Застосовують для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об’єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною за використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Під час інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності їх наявність установлюють або за документами, що були підставою для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформили (які підтверджують) майнові права.

Оформлений інвентаризаційний опис передають до бухгалтерії підприємства для заповнення даних про кількість, вартість об’єктів права інтелектуальної власності і суму накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку

Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» від 22.11.2004 № 732

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Протокол інвентаризаційної комісії

Є підсумковим документом, який складають за результатами інвентаризації. У протоколі відображають всі суттєві аспекти проведеної інвентаризації. Наприклад, зазначають стан складського господарства, результати інвентаризації і висновки щодо них, пропозиції про залік нестач та надлишків за пересортицею, списання нестач у межах норм природного убутку, а також понаднормативних нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам тощо.

До протоколу додають усі інвентаризаційні документи.

Керівник підприємства має затвердити протокол інвентаризаційної комісії протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації

Наказ № 572, п. 2 роз. IV Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879

1 Для оформлення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності у складі НМА застосовують типову форму № НА-4.

2 Затверджені цим наказом типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації можуть застосовувати будь-які юрособи незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

3 Особливості інвентаризації розрахунків та оформлення документів детальніше роз’яснив Мінфін у листі від 18.09.2007 № 31-34000-10-10/18896

 

На сільгосппідприємствах

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис основних засобів і нематеріальних активів (Форма № Інв-1с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис земельних угідь (Форма № Інв-2с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис багаторічних насаджень (Форма № Інв-3с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (Форма № Інв-4с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт інвентаризації товарів відвантажених (Форма № Інв-5с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (Форма № Інв-6с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт інвентаризації матеріалів та товарів, які знаходяться в дорозі (Форма № Інв-7с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис робочої худоби та продуктивних тварин, птиці, бджолосімей (Форма № Інв-8с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва та незакінченого будівництва (Форма № Інв-9с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис плодових розсадників (Форма № Інв-10с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис незакінчених ремонтів основних засобів (Форма № Інв-11с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (Форма № Інв-12с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Акт інвентаризації наявності грошових коштів (Форма № Інв.-13с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис розрахунків з дебіторами і кредиторами (Форма № Інв-14с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис контрактних зобов’язань, непередбачених активів і зобов’язань, гарантій та забезпечення наданих і отриманих, списаних активів (Форма № Інв-15с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Інвентаризаційний опис бланків суворого обліку (Форма № Інв-16с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Звіряльна відомість результатів інвентаризації (Форма № Інв-17с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних і інших цінностей (Форма № Інв-18с.-г.)

Форми документів для проведення інвентаризації та обліку її результатів Відомість результатів інвентаризації (Форма № Інв-19с.-г.)

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді