Собівартість продукції підприємства: правила розрахунку

UA RU
Автор

Онищенко Віктор

бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук, м. Чернігів
Собівартість – це один з ключових економічних показників будь-якого підприємства. У процесі її розрахунку можуть брати участь не тільки бухгалтер, але й економіст. Якими правилами слід керуватися при розрахунку собівартості продукції, якою вона буває та як її правильно показати в обліку формування собівартості, методи й способи калькулювання, документальне оформлення калькулювання – питання даного огляду

Собівартість продукції – це пораховані витрати

Собівартість продукції – це сума витрат, пов’язаних з виробництвом певного виду продукту. Підрахунок таких витрат називають калькулюванням собівартості, а бухгалтерський документ, у якому зафіксований такий розрахунок, – калькуляцією. Щоправда, на великих підприємствах калькулюванням часто займаються не бухгалтери, а економісти. Однак в обліку все проводить бухгалтер, у якого ділянкою роботи є облік виробництва.

Попри свою просту ідею собівартість є досить неоднозначним і змінним показником, так як при застосуванні різних правил значення собівартості буде різним. Так, собівартість одного й того ж продукту буде відрізнятися при зміні елементів облікової політики підприємства:

 • методів калькулювання;
 • методів списання запасів;
 • баз розподілу загальновиробничих (непрямих витрат);
 • складу постійних і змінних витрат. Поділ постійні/змінні витрати досить умовний і за виробничої ситуації може бути змінений;
 • складу прямих і непрямих (загальновиробничих) витрат. Наприклад, витрати на паливо й енергію можуть бути як прямими, так і непрямими, пов’язаними й непов’язаними з конкретним продуктом (або об’єктом калькулювання) – залежить від встановлених лічильників, особливостей технологічного процесу тощо;
 • методів амортизації основних засобів, визначених строків їх корисного використання, ліквідаційної вартості;
 • порядку розподілу транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ);
 • стандартів бухгалтерського обліку, які застосовуються, – національні чи міжнародні.

Окрім правил бухгалтерського (фінансового) обліку можуть застосовуватися й власне розроблені правила. Тоді отримуємо так звану «управлінську собівартість», тобто собівартість «для себе». Прикладом такої собівартості в управлінському обліку – розрахунок собівартості лише на основі змінних витрат, так званий «директ-костинг». Однак у даному матеріалі розглянемо більше бухгалтерську собівартість, так як вона має сталі правила розрахунку.

Увага: собівартість для цілей бухгалтерського та управлінського обліку може відрізнятися, що є цілком нормальною ситуацією.

Навіщо бухгалтерська собівартість

Бухгалтерська собівартість продукції потрапляє до показників фінансової звітності підприємства:

Окрім цих звітів собівартість важлива для платників податку на прибуток, так як собівартість реалізованої продукції впливає на показник фінансового результату підприємства до оподаткування, який зі Звіту про фінансові результати переноситься до податкової декларації з податку на прибуток. Як наслідок, чим більша собівартість реалізованої продукції, тим менший фінансовий результат і сума нарахованого податку на прибуток.

Окрім складання фінансової звітності бухгалтерська собівартість може бути використана й для:

 • ціноутворення. Обґрунтування відпускної ціни;
 • оцінки ефективності діяльності підприємства.

Нормативка для розрахунку собівартості продукції

Собівартість продукції бухгалтери визначають з використанням таких нормативних документів Мінфіну:

 • НП(С)БО 16 «Витрати» – містить загальні підходи до розрахунку виробничої собівартості та собівартості реалізації, є класифікації витрат, які використовуються у розрахунку;
 • НП(С)БО 9 «Запаси» – використовується щодо розрахунку розподілу ТЗВ та первісної вартості запасів, які часто є основною складовою собівартості;
 • НП(С)БО 7 «Основні засоби» – щодо розрахунку амортизації, яка є теж є складовою собівартості;
 • Методичні рекомендації з обліку запасів, які затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 № 2 (далі – Методрекомендації № 2). Містить зокрема питання документування;
 • Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, які затверджені наказом Мінпромполітики від 09.07.2007 № 373 (далі – Методрекомендації № 373). Даний документ відсутній у вільному доступі. Він містить складові собівартості по різним галузям промисловості більш детально, аніж НП(С)БО 16.

Ключовий тут – це НП(С)БО 16 «Витрати».

Це якщо підприємство використовує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Якщо ж використовуються міжнародні, то звертаємо увагу, що в МСФЗ немає окремого стандарту для собівартості, тому використовуються загальні положення з таких стандартів.

Чи врегульоване питання собівартості у МСФЗ

Вищезгадані стандарти актуальні лише для підприємств, які використовують національні стандарти обліку. У системі МСФЗ окремого стандарту для собівартості немає, як і детальної класифікації витрат, як це зроблено у НП(С)БО 16. Є лише ті, які зачіпають окремі питання:

Собівартість продукції та її види

Собівартість буває різною. У фінансовій звітності використовується:

 • виробнича собівартість продукції – це та сума, за якою в балансі підприємства відображаються залишки незавершеного виробництва та готової продукції. Вона ж потрапляє у Звіт про фінансовий стан (баланс). Рахується на основі абз. 2 п. 11 НП(С)БО 16. Зверніть увагу, що виробнича собівартість включає лише витрати безпосередньо пов’язані з виробництвом, наприклад сировину й матеріали, витрати на оплату праці робітників, та не містить адміністративних, збутових чи інших витрат;
 • собівартість реалізованої продукції – дорівнює виробничій собівартості або відрізняється на суму нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат, якщо такі є. Ця цифра потрапляє до Звіту про фінансові результати й бере участь у визначенні прибутку підприємства. Її склад описаний у абз. 1 п. 11 НП(С)БО 16;
 • планова (нормативна) собівартість. Собівартість порахована по затвердженим нормам витрачання сировини, матеріалів, оплати праці. Потрібна як при плануванні виробництва, так і при використанні методу нормативних затрат для обліку готової продукції (п. 16 НП(С)БО 9 «Запаси»).

Увага: фінансова звітність не містить даних про повну собівартість продукції, так як це вже елемент управлінського обліку.

Окрім цього всі підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку можуть рахувати ще й так звану повну собівартість продукції. Такого показника у фінансовій звітності та діючих НП(С)БО немає. Його можна віднести до сфери управлінського обліку й потрібен він для аналізу покриття усіх витрат підприємства та розрахунку загальної рентабельності (прибутковості) виробництва продукції. Від виробничої собівартості повна собівартість відрізняється тим, що містить розподіл:

 • адміністративних витрат;
 • витрат на збут;
 • деяких інших операційних витрат тощо.

Як у бухгалтерському обліку визначається виробнича собівартість продукції

За абз. 2 п. 11 НП(С)БО 16 виробнича собівартість продукції складається з таких витрат:

 • прямих матеріальних витрат – це витрати сировини і матеріалів, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних матеріалів, тобто всього того матеріального, що безпосередньо витрачається у процесі виробництва певного виду продукту (об’єкта калькулювання). Зварність увагу, що до матеріальних витрат належать і витрати на паливо та енергію на технологічні цілі, наприклад витрати на електроенергію, підігрів води, створення пару тощо;
 • прямих витрат на оплату праці – це заробітна плата безпосередньо тих робітників, які зайняті у цехах виробництвом продукції. Якщо заробітну плату складно віднести на певний вид продукту, то загальну суму зарплати по таким працівникам розподіляють між продуктами, що виробляються, на основі певної бази розподілу, наприклад людино-годин, машино-годин, матеріальних витрат;
 • інших прямих витрат – це витрати на єдиний соціальний внесок (ЄСВ) по тих робітниках, які зайняті виробництвом продукції, а також амортизація лише тих машин та обладнання, на яких виготовляється продукції, втрати від остаточного й невиправного браку, а також плата за оренду земельних ділянок, виробничих приміщень, обладнання. Крім того, сюди ж належать втрати від нестач, витрати на виправлення технологічного браку, якого неможливо уникнути;
 • змінних загальновиробничих витрат – визначаються шляхом розподілу загальновиробничих витрат, тобто непрямих витрат (читайте нижче). Непрямі витрати на відміну від прямих не можна прямим чином зв’язати з певним продуктом (об’єктом витрат), який виробляє підприємство, наприклад витрати на опалення, водовідведення, амортизацію, охорону всієї виробничої будівлі, де вироблюються різні види продукції;
 • постійних розподілених загальновиробничих витрат – визначаються шляхом розподілу загальновиробничих витрат (читайте нижче).

Увага: непрямі витрати (вони жнакладні витрати, загальновиробничі витрати) – це витрати, які складно пов’язати з певним видом продукту, що виробляється, так як вони стосуються всіх або декількох продуктів, є досить загальними

Крім цього, виробничу собівартість зменшують на вартість:

 • поворотних відходів. На них, наприклад, зменшуються прямі матеріальні витрати (п. 11 НП(С)БО 16);
 • супутньої продукції, яка реалізується або використовується на самому підприємстві.

Більш детальний склад компонентів виробничої собівартості є у п. 11 НП(С)БО 16.

Облік усіх компонентів виробничої собівартості продукції ведеться на рахунку 23 «Виробництво». Допоміжним є рахунок 91 «Загальновиробничі витрати», з якого такі витрати за спеціальними правилами розподіляються на згаданий рахунок 23 і субрахунок 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

Увага: перелік постійних і змінних витрат, прямих і непрямих витрат має бути затверджений в обліковій політиці підприємства.

Облік виробничої собівартості у бухгалтерських проводках

Приклад 1. Облік формування виробничої собівартості продукції. Підприємство здійснює виробництво 3-х видів продуктів (А, Б, В) у 3-х різних цехах. У бухгалтерських проведеннях даний процес має вигляд такий, як наведений у таблиці нижче. 

Увага: рахунок 23 «Виробництво» збирає дані про виробничу собівартість продукції.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Бухгалтерські документи

списані матеріали на виробництво продукту А

23.1

201.1

120000

внутрішні накладні* або лімітно-забірні картки

списані матеріали на виробництво продукту Б

23.2

201.1

150000

списані матеріали на виробництво продукту В

23.3

201.1

180000

списані ТЗВ, пов’язані з використаною сировиною на основі їх розподілу за середнім % ТЗВ (див. абз. 5 п. 9 НП(С)БО 9)

23.1

201.0

200

бухгалтерська довідка

23.2

201.0

300

23.3

201.0

400

списані напівфабрикати, використані на виробництво продукту А

23.1

202

20000

внутрішні накладні або лімітно-забірні картки*

списано паливо на виробництво продукту Б

23.2

203

1500

внутрішні накладні* або лімітно-забірні картки

нарахована заробітна плата працівникам цехів

23.1

661

100000

табель обліку робочого часу, наряди, відомість нарахування зарплати

23.2

661

200000

23.3

661

300000

нарахований ЄСВ по працівникам цехів, 22% від заробітної плати:

 • по цеху 1: 22000 = 100000×0,22;
 • по цеху 2: 44000 = 200000×0,22;
 • по цеху 3: 66000 = 300000×0,22

23.1

651

22000

відомість нарахування заробітної плати або окремий розрахунок ЄСВ

23.2

651

44000

23.3

651

66000

нараховані витрати на амортизацію (знос) виробничого обладнання цехів

23.1

131

300

відомість нарахування амортизації

23.2

132

400

23.3

133

500

нараховані витрати на опалення будівлі, де розміщені цехи.

91

631

180000

рахунок за опалення

нараховані витрати на електроенергію по будівлі, де розміщені цехи

91

631

25000

рахунок за опалення

нараховані витрати на охорону, яка здійснюється охоронною фірмою на основі договору

91

685

20000

договір, акт приймання-передачі наданих послуг

нараховані витрати на амортизацію (знос) будівлі цеху

91

131

500

відомість нарахування амортизації

* можна використати власне розроблену накладну з дотриманням вимог ч. 2 ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 або стандартну форму М-11 «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» (п. 3.2 Методрекомендацій № 2)

 

Розподіл загальновиробничих витрат в обліку собівартості

Загальновиробничі витрати – це ті витрати, які неможливо прямим чином пов’язати з виробництвом конкретного продукту. Наприклад, витрати на опалення цілої виробничої будівлі, у якій виробляються різні види продуктів, її охорону, освітлення тощо. Повний склад загальновиробничих витрат можна знайти у п. 15 НП(С)БО 16. Вони збираються у бухгалтерському обліку на однойменному рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».

Для того, щоб віднести їх на виробничу собівартість у кінці місяця суму загальновиробничих витрат:

 • розбивають на змінні та постійні витрати. Перелік змінних і постійних витрат попередньо має бути затверджений у наказі про облікову політику або положенні про калькулювання на даному підприємстві. Змінні витрати залежать від обсягу виробництва, постійні – ні. Приклад постійних витрат – охорона приміщення, амортизація будівлі, обладнання тощо;
 • змінні витрати одразу ділять за певною базою між продуктами, які були вироблені, тобто відносять їх на рахунок 23 «Виробництво». Або спочатку між цехами, а потім між продуктами – усе залежить від конкретного підприємства та особливостей виробничого процесу. Прикладами баз розподілу є прямі витрати на оплату праці, витрати на амортизацію, прямі матеріальні витрати. Також як база можуть використовуватися й натуральні показники, наприклад, площа приміщень (підходить для розподілу між цехами), показники лічильників, кілограми продукції, машино-години, машино-людини, амортизація обладнання тощо;
 • постійні витрати розподіляють теж між продуктами, тобто відносять їх на рахунок 23 «Виробництво». Виняток – ситуація, коли фактична потужність виробництва менша нормальної. У такому разі між продукцією розподіляють лише частину постійних витрат, а решта потрапляє на субрахунок 901 «Собівартість реалізованої готової продукції». Приклад з таким розподілом є у Додатку 1 до НП(С)БО 16.

Нормальна потужність – це середній обсяг виробництва підприємства протягом кількох років. НП(С)БО 16 не уточнює скільки років брати у розрахунок даного показника. Якщо цей показник заменшити, то розподіляти постійні загальновиробничі витрати на реалізовані та нереалізовані буде не потрібно. Деякі підприємства взагалі чинять простіше – розподіляють одразу всі загальновиробничі витрати, не ділячи їх на постійні та змінні. Це дещо не відповідає НП(С)БО, але різниця може бути несуттєва, якщо підприємство функціонує, не втрачає обсяги виробництва та не простоює.

Увага: нормальна потужність – це середній обсяг виробництва. Показник розраховується на основі даних за кілька років.

Приклад 2. Розподіл загальновиробничих витрат. Підприємство з прикладу 1 як базу розподілу використовує прямі витрати на оплату праці.

Підбиваємо підсумки:

 • сума загальновиробничих витрат – 225500 грн. Це обороти по Дт рахунку 91: 180000 + 25000 + 20000 + 500 = 225500 грн;
 • прямі витрати на оплату праці по цеху 1 – 100000 грн;
 • прямі витрати на оплату праці по цеху 2 – 200000 грн;
 • прямі витрати на оплату праці по цеху 3 – 300000 грн;
 • загальна сума витрат на оплату праці по цехах 1-3 – 600000 грн (=100000 + 20000 + 300000).

Визначаємо коефіцієнти розподілу:

 • питома вага цеху 1 у загальних прямих витратах на оплату праці: 0,1667 (= 100000/60000);
 • питома вага цеху 2 у загальних прямих витратах на оплату праці: 0,3333 (=200000/600000);
 • питома вага цеху 3 у загальних прямих витратах на оплату праці: 0,5 (=300000/600000).

Вважаємо, що всі загальновиробничі витрати є постійними, а обсяг виробництва складає 95% від нормальної потужності. Тоді розподіляємо 214225 грн (= 0,95×225500). Різницю 11275 грн (=225500 – 214255) відносимо на витрати періоду (субрахунок 901). Або ж можна скористатися методикою з Додатка 1 НП(С)БО 16 – результат має бути той самий.

В свою чергу, розподіляємо 214225 грн загальновиробничих витрат на собівартість:

 • продукту А: 214225×0,1667 =35711,31 грн;
 • продукту Б: 214225×0,3333 = 71401,19 грн;
 • продукту В: 214225×0,5 = 107112,50 грн.

Перевірка розрахунку: 35711,31 + 71401,19 + 107112,50 = 214225 грн.

У бухгалтерських проведеннях все це має вигляд такий, як наведений у таблиці нижче.

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Бухгалтерські документи

розподіл постійних загальновиробничих витрат між продуктами А, Б, В

23.1

91

35711,31

бухгалтерська довідка-розрахунок

23.2

91

71401,19

23.3

91

107112,50

нерозподілені постійні загальновиробничі витрати списані на собівартість реалізованої продукції (витрати періоду)*

901

91

11275,00

з виробництва на склад готової продукції надійшов весь вироблений продукт А за виробничою собівартістю. Це сума оборотів по Дт 23.1: 120000 + 200 + 20000 + 100000 + 22000 + 300 + 35711,31 = 298211,31 грн

26

23.1

298211,31

акти приймання, відомості приймання, відомість випуску готової продукції, внутрішні накладні**, лімітно-забірні картки, калькуляція собівартості тощо

з виробництва на склад готової продукції надійшов весь вироблений продукт Б за виробничою собівартістю. Це сума оборотів по Дт 23.2: 150000 + 300 + 1500 + 200000 + 44000 + 400 + 71401,19 = 467601,19 грн

26

23.2

467601,19

з виробництва на склад готової продукції надійшов весь продукт В за виробничою собівартістю. Це сума оборотів по Дт 23.3: 180000 + 400 + 300000 + 66000 + 500 +107112,50 = 654012,50 грн

26

23.3

654012,5

собівартість реалізованої продукції віднесена на фінансовий результат від операційної діяльності

791

901

11275,00

бухгалтерська довідка-розрахунок

* дане проведення здійснюється незалежно від того, чи була реалізована отримана з виробництва продукція;

** можна використати власно розроблені акти, відомості, накладні з дотриманням вимог ч. 2 ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 або стандартну форму М-11 «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» (п. 3.2 Методерекомендації № 22). Саму ж продукцію на складі обліковують у спеціальних картках і відомостях, Книзі складського обліку. Кожне підприємство має власні особливості складського обліку та обліку виробничого процесу

Способи й методи калькулювання

НП(С)БО 16 містить лише перелік статей калькуляції, що використовуються для розподілу витрат, які входять до виробничої собівартості, по бухгалтерським рахункам і по статтям фінансової звітності. Однак там немає методики підрахунку таких витрат. Способів калькулювання собівартості продукції існує безліч і пов’язані вони з технологічними особливостями кожного виробництва. Наприклад, найбільш поширеними способами калькулювання є:

 • розділення загальної суми між виробами. Загальну суму витрат на всі вироби розподіляють за між ними по їх кількості (= загальна сума/кількість виробів);
 • пропорційний. На відміну від попереднього використовується більш складна бази розподілу (людино-години, матеріальні затрати, витрати на оплату праці тощо). Наприклад, витрати між продуктами розподіляють пропорційно витраченому часу на виробництво кожного виду продукту (людино-годинам). Найпростіше використати процентні співвідношення між продуктами (див. вище розрахунок розподілу загальновиробничих витрат між продуктами у прикладі 2);
 • підрахунок загальної суми по переділам, процесам (див. вище методи калькулювання);
 • виключення собівартості попутної продукції. Із загальної суми витрат віднімають вартість покутніх продуктів. Такий спосіб може використовуватися у поєднанні з іншими;
 • комбінований. Поєднання вищенаведених способів. Практично в усіх багатосерійних, складних виробництвах спосіб калькулювання комбінований.

Увага: бухгалтерська собівартість – це зведений результат собівартості з внутрішньогосподарського обліку, наприклад по замовленням, переділам, технологічним процесам.

Спосіб калькулювання – це організація самого процесу підрахунку. Однак сам об’єкт калькулювання теж можна визначити по-різному. Типовими об’єктами калькулювання є: виріб, виробниче замовлення, продукт (напівфабрикат), переділ (стадія, фаза).

Метод калькулювання – це обраний підхід до визначення об’єкта калькулювання, яким може бути:

 • одразу окремий продукт. Таке можливо лише у досить простому й дрібному виробництві, яке не має складних технологічних процесів або продуктів, обробку яких треба поєднувати;
 • окреме замовлення – у ньому може бути й декілька продуктів або один виріб;
 • переділ (стадія, фаза) – це технологічний етап, на якому отримуються певні проміжні продукти (напівфабрикати);
 • технологічний процес – певна операція у серії операцій по виготовленню продукту. Наприклад, шліфування.

Через це маємо й різні методи калькулювання, суть яких розкрита у таблиці нижче.

МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ

Метод калькулювання

Об’єкт витрат

Загальна собівартість продукції*

позамовний

окремий продукт або окреме замовлення

загальна сума по замовленню

попередільний

переділ

сума собівартості по переділам

попроцесний

технологічний процес

сума собівартості по процесам

комбінований

поєднання декількох об’єктів, наприклад:

 • замовлення + переділи;
 • замовлення + технологічні процеси тощо

сума по компонентам

* розподіл на окремий продукт – це уже способі калькулювання

Увага: об’єктом витрат (об’єктом калькулювання) може бути не сам продукт, а замовлення (там може бути й кілька продуктів), технологічний етап (переділ), технологічний процес.

Відмінність фактичної та нормативної виробничої собівартості

На практиці часто виникає ситуація, коли порахувати виробничу собівартість продукції в момент її надходження з виробництва (оприбуткування) просто неможливо, так як ще:

 • не порахована зарплата робітників за місяць;
 • не розподілені загальновиробничі витрати;
 • не були розподілені ТЗВ;
 • не порахована амортизація виробничих та загальновиробничих основних засобів за місяць і т.д.

Вихід з даної ситуації є – вести облік готової продукції на основі нормативної собівартості. Це планова собівартість, яка порахована на підставі існуючих норм витрачання запасів, планової амортизації, зарплати та інших складових. Такий метод обліку допускається п. 16 НП(С)БО 9 «Запаси», де він носить назву оцінки вибуття запасів на основі нормативних затрат. Потім такі підприємства по завершенню місяця здійснюють коригування собівартості продукції, приводячи її до фактичної (див. приклад 3, а також п. 2.20 Методрекомендацій № 2).

Нормативний метод калькулювання доцільний для масових і серійних виробництв (п. 528 Методрекомендацій № 373).

Увага: облік за нормативною собівартістю не обов’язковий.

Однак є й альтернатива нормативній собівартості, яка використовується деякими підприємствами:

 • спершу оприбуткувати продукцію у натуральних показниках (кг, шт, тонни), без вартісних показників;
 • по завершенню місця порахувати вже фактичну собівартість, тобто після розподілу ТЗВ, загальновиробничих витрат та інших необхідних процедур.

Приклад 3. Облік за нормативною собівартістю. Підприємство оприбуткувало:

 • продукт А – за нормативною собівартістю 300000 грн. Фактична – 298211,31 грн;
 • продукт Б – за нормативною собівартістю 400000 грн. Фактична – 467601,19 грн.

Для обліку готової продукції за нормативною собівартістю підприємство використовує субрахунок 261 «Готова продукція за нормативною оцінкою», а для обліку відхилень – субрахунок 262 «Відхилення фактичної собівартості готової продукції від нормативної».

ОБЛІК ЗА НОРМАТИВНОЮ СОБІВАРТІСТЮ У БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕННЯХ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Бухгалтерські документи

оприбуткування продукту А за нормативною оцінкою

261

23.1

300000

внутрішні накладні*

оприбуткування продукту Б за нормативною оцінкою

261

23.2

400000

коригування собівартості продукту А у бік зменшення після визначення фактичної оцінки методом «червоне сторно» (= 300000 – 298211,31 = 1788,69)

[262]

[23.1]

1788,69

бухгалтерська довідка-розрахунок, калькуляція собівартості

коригування собівартості продукту Б у бік збільшення після визначення фактичної оцінки (=467601,19 – 400000 = 67601,19)

262

23.2

67601,19

* можна використати власне розроблену накладну, акти приймання з дотриманням вимог ч. 2 ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996. Також можна використати стандартну форму М-11 «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів» (складається в 2-х екземплярах)

Як оформити розрахунок виробничої собівартості продукції

Калькуляція – це бухгалтерський документ, яким оформляють розрахунок собівартості. Однак він не має статусу первинного, так як не містить відомостей про жодну господарську операцію. Це всього лише підрахунок даних, які збиралися на основі первинних документів: видаткових накладних, внутрішніх накладних, лімітно-забірних карток, відомостей розрахунку зарплати тощо. Такої думки дотримується і Мінфін у своїх листах:

 • лист Мінфіну від 29.05.2009 р. № 31-34000-10-16/14618;
 • лист Мінфіну від 15.02.2013 р. № 31-08410-07/23-357/246.

Підтвердженням операції оприбуткування готової продукції з виробництва на склад може бути тільки внутрішня накладна на таку операцію.

Калькуляція як документ являє собою перелік складових собівартості – статей калькуляції. Він довільний. Однак у п. 305 і Додатку 9 Методрекомендацій № 373 рекомендовані такі статті калькуляції:

 • сировина та матеріали;
 • купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій;
 • паливо й енергія на технологічні цілі;
 • зворотні відходи (вираховуються). Це вартість залишків сировини і матеріалів, які утворюються в процесі виробництва, які не можуть бути використані за своїм призначенням через повну або часткову втрату своїх якостей;
 • основна та додаткова заробітна плата;
 • відрахування на соціальне страхування;
 • витрати на утримання та експлуатацію устаткування, зокрема амортизація;
 • загальновиробничі витрати;
 • втрати від браку. Це вартість остаточно забракованої продукції, затрати на виправлення браку та неминучі технологічні втрати;
 • супутня продукція (вираховується).

Однак вищенаведені дані статті є лише рекомендацією й затвердженої для всіх форми калькуляції не існує, так як це сфера внутрішнього обліку. Приклад калькуляції (бланк) наведений у файлі нижче.

Собівартість продукції підприємства: правила розрахунку

  СКАЧАТИ

Також ще є такі різновиди калькуляції:

 • нормативна калькуляція – це калькуляція нормативної собівартості продукції;
 • зведена калькуляція – це калькуляція по декільком або всім видам продукції;
 • калькуляція визначення ціни – це калькуляція повної собівартості, у якій на основі такої собівартості та % рентабельності визначається відпускна ціна.

Приклад форми калькуляції для визначення ціни наведений у файлі нижче.

 Собівартість продукції підприємства: правила розрахунку

СКАЧАТИ

Собівартість продукту в калькуляції рахується на калькуляційну одиницю. Перелік найбільш поширених калькуляційних одиниць наведений у таблиці нижче.

ОСНОВНІ КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ ОДИНИЦІ

Калькулювання за об’єктами:

об’єкт калькулювання

можливі калькуляційні одиниці

виробниче замовлення

 • група однорідних виробів;
 • типовий представник групи;
 • об’єкт робіт, послуг;
 • виріб
 • вузол;
 • деталь;
 • умовна одиниця

виріб

 • типовий представник групи однорідних виробів;
 • група однорідних виробів;
 • комплект;
 • вузол
 • деталь;
 • типорозмір;
 • артикул;
 • марка

продукт (напівфабрикат)

 • вагова одиниця у перерахунку:
 • на стандарт продукту;
 • на прийнятий умовний стандарт;
 • на інші натуральні одиниці;
 • вагова одиниця в натурі;
 • кілограм;
 • тисяча кілограмів
 • тонна;
 • тисяча тон;
 • натуральні одиниці:
 • штука;
 • тисяча штук;
 • комплект;
 • тисяча комплектів;
 • метр
 • квадратний метр;
 • кубічний метр;
 • погонний метр;
 • тисяча метрів;
 • тисяча квадратних метрів;
 • тисяча кубічних метрів;
 • тисяча погонних метрів;
 • літр;
 • декалітр;
 • рулон;
 • пачка;
 • артикули;
 • умовні одиниці

переділ

(стадія, фаза)

 • стадія технологічного процесу
 • фаза технологічного процесу
 • напівпродукт
 • продукт

Калькулювання по цехах і видах робіт:

види робіт

можливі калькуляційні одиниці

виконані роботи і послуги транспортного цеху

 • 1 тонно-кілометр (перевезеннях вантажним автотранспортом підприємства);
 • 1 машино-година (для перевезень з обмеженою довжиною);
 • 1 машино-година (на спецмашинах, наприклад автокарах, автонавантажувачах, автокранах);
 • 1 тонна перевезеного вантажу (на вантажних перевезеннях залізничним транспортом підприємства)

інструментальний

 • одиниця конкретного виробу (малономенклатурне виробництво інструменту);
 • умовний виріб (багатономенклатурне виробництво інструмент)

ремонтно-механічний і ремонтно-енергетичний

 • одиниця ремонтної складності (ремонт устаткування)

ремонтно-будівельний

 • об’єкт ремонту (ремонт будівель, споруд)

енергетичний

 • 1000 КВт/год (виробництво електроенергії і трансформування);
 • 1 тонна нормальної пари або 1 МКал тепла (виробництво пари і тепла);
 • 1000 нормальних куб. м для тиску, що дорівнює атмосферному (виробництво стисненого повітря);
 • 1000 куб. м сухого газу стандартної калорійності (виробництво генераторного газу);
 • 1000 куб. метрів газоподібного кисню (виробництво кисню);
 • 1000 куб. метрів (виробництво води);
 • 1 тонна стандартного карбіду (виробництво карбіду)

Увага: калькуляція та бухгалтерські довідки – документ для оформлення розрахунку собівартості, які складаються у довільній формі.

Розподіл загальновиробничих витрат оформляють бухгалтерською довідкою (розрахунком) у довільній формі.

Увага: кожне підприємство може розробляти свої власні бухгалтерські документи щодо калькулювання та обліку виробничого процесу, у т.ч. переміщення незавершеного продукту на етапах виробництва.

Як у бухгалтерському обліку визначається собівартість реалізованої продукції

Собівартість реалізованої продукції за місяць/квартал складається з таких складових:

 • виробничої собівартості готової продукції, яка була продана;
 • нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, які були понесені протягом місяця/кварталу;
 • наднормативних виробничих витрат, якщо такі були протягом місяця/кварталу. Даний показник можливий лише, коли підприємство веде обліку вибуття готової продукції на основі нормативних затрат.

Така собівартість відображається на субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

Приклад 4. Собівартість реалізованої продукції. Підприємство продало увесь продукт Б у наступному кварталі після його оприбуткування з виробництва. Виручка 720000 грн, у т.ч. ПДВ 120000 грн.

ОБЛІК ВИРУЧКИ ТА СОБІВАРТОСТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕННЯХ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Бухгалтерський документ

відображена виручка від реалізації продукції

361

701

720000

видаткова накладна

нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

701

641

120000

податкова накладна

від постачальника надійшла оплата на банківський рахунок

311

361

720000

банківська виписка

У разі обліку готової продукції за фактичною собівартістю (див. дані прикладу 2):

списана продукція на витрати за виробничою собівартістю

901

26

467601,19

бухгалтерська довідка-розрахунок

У разі обліку готової продукції за нормативною собівартістю (див. дані прикладу 3):

списана продукція на витрати за нормативною собівартістю

901

261

400000

бухгалтерська довідка-розрахунок

списана продукція на витрати у частині відхилень між фактичною та нормативною оцінкою

901

262

67601,19

Закриття рахунків доходів і витрат у кінці місяця/кварталу:

віднесений чистий дохід від реалізації продукту Б на фінансовий результат

701

791

600000

бухгалтерська довідка-розрахунок

віднесена виробнича собівартість реалізованого продукту Б на фінансовий результат

791

901

467601,19

Метод середнього відсотка відхилень в обліку продукції за нормативною собівартістю

Також можливий варіант наближеного списання даних відхилень між фактичною і нормативною собівартістю. Такий метод аналогічний обліку ТЗВ і торговельної націнки (абз. 5 п. 9, п. 22, приклади 1-2 НП(С)БО 9). Такий підхід може бути зручнішим, аніж той, який був наведений вище у прикладі 4, особливо в ситуації коли продукція та відхилення знаходяться на двох різних рахунках. Обраний варіант слід описати у наказі про облікову політику.

Приклад 5. Списання відхилень собівартості на основі методу середнього відсотка відхилень. Підприємство має залишок відхилень на початок місяця 5500 грн та залишок продуктів А та Б, які обліковуються за нормативною собівартістю – 58000 грн. Продукту Б було продано на 400000 грн за нормативною оцінкою.

Тоді з урахуванням даних прикладу 3 маємо:

 • за місяць відхилення збільшилися на 67601,19 – 1788,69 = 65812,50 грн (оборот за Дт субрахунку 262);
 • готової продукції надійшло за нормативною собівартістю на суму 400000 + 300000 = 700000 грн (оборот за Дт субрахунку 261).

Розрахунок відхилень до списання після продажу продукту Б:

 • середній відсоток відхилень = (5500 + 65812,50)×100%/(58000 + 700000) = 9,41%;
 • відхилення до списання = 400000 ×0,0941 = 37640 грн.

Бухгалтерські проведення наведені у таблиці нижче.

ОБЛІК СОБІВАРТОСТІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СЕРЕДНЬОГО ВІДСОТКА ВІДХИЛЕНЬ

У БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОВЕДЕННЯХ

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

Бухгалтерський документ

відображена виручка від реалізації продукції

361

701

720000

видаткова накладна

нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

701

641

120000

податкова накладна

від постачальника надійшла оплата на банківський рахунок

311

361

720000

банківська виписка

списана продукція на витрати за нормативною собівартістю

901

261

400000

бухгалтерська довідка-розрахунок

списана продукція на витрати у частині відхилень між фактичною та нормативною оцінкою

901

262

37640

віднесений чистий дохід від реалізації продукту Б на фінансовий результат

701

791

600000

бухгалтерська довідка-розрахунок

віднесена виробнича собівартість реалізованого продукту Б на фінансовий результат

791

901

437640зміст

Запрошуємо 13 грудня на безплатний вебінар! З'ясуємо, для кого мораторій на податкові перевірки скасували, а для кого - ні. Підкажемо, як уникнути фінансових ризиків
Центральна частина статичний блок 2